หน้าหลัก / เกี่ยวกับศูนย์รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88

ประวัติศูนย์รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88


        กรมการจัดหางานได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารกรมการจัดหางาน เมื่อปี พ.ศ.2542 โดยมีที่ตั้งอยู่ ณ ห้องสมุดกรมการจัดหางาน ชั้น 15 อาคารกระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารของราชการ พ.ศ.2540 ที่กำหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารของราชการ และต้องจัดให้มีรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารของหน่วยงานไว้ให้ประชาชนตรวจดูหรือขอรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88เป็นการเฉพาะราย เพื่อให้ประชาชนนำรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารไปใช้ประโยชน์ตามความต้องการเพื่อปกป้องประโยชน์ส่วนตน ประโยชน์สาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานของราชการ ต่อมาในปี พ.ศ.2546 กรมการจัดหางานได้มีการเผยแพร่รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารผ่านรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88ห้องสมุดกรมฯในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และในปี พ.ศ.2558 กรมการจัดหางานได้มีการพัฒนาโดยการจัดทำรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88ศูนย์รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารกรมการจัดหางาน http://thefoodiesmarketplace.com เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับทราบรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารและสามารถเข้าถึงรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารของกรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง

ผลงานสำคัญ

        ศูนย์รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารกรมการจัดหางานได้รับรางวัลจากสำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 2 รางวัล คือ

        1. รางวัลหน่วยงานของรัฐที่ปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐที่กำหนดภายใต้พระราชบัญญัติรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารของราชการ พ.ศ.2540 ในระดับดีเด่น

        2. รางวัลหน่วยงานต้นแบบ (ส่วนกลาง) ในการจัดตั้งศูนย์รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารของราชการ ระดับดี

        โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีหน่วยงานต่าง ๆ ได้ให้ความสนใจศูนย์รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารกรมการจัดหางาน โดยแจ้งความประสงค์ขอศึกษาดูงานศูนย์รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารกรม ฯ จำนวน 2 หน่วยงาน ได้แก่

        1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน จัดส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 35 คน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานของศูนย์รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารกรมการจัดหางาน

        2. สำนักงานเทศบาลนครสงขลา จัดส่งเจ้าหน้าที่ จำนวน 21 คน ศึกษาดูงานด้านการเผยแพร่รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารและการบริหารจัดการศูนย์รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารกรมการจัดหางาน

เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์


ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง
1. นางสาวรตาวิริยา  เติมธนะศักดิ์ บรรณารักษ์ปฏิบัติการ
2. นางจำเนียร  จันทร์โต เจ้าพนักงานห้องสมุดชำนาญงาน
3. นางสาวนุชจรี  วงศ์อามาตร นักวิชาการแรงงาน

คณะกรรมการรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารศูนย์รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88การเข้าใช้ : 2358314 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558