Skip Navigation Links.
รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88ประชาสัมพันธ์
Collapse ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้มดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
Collapse รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88ตามมาตรา 7รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88ตามมาตรา 7
Collapse รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88ตามมาตรา 9รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88ตามมาตรา 9
9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ
9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบต่อเอกชน
9(5)สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
9(6)สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ เอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
9(7)มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88 หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
9(8)รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
สัญญาอื่นๆ
Collapse การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯการประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ


1  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศมาเลเซียกัรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88ายจ้างรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88 BEA Therapy Sdn. Bhd. ครั้งที่ ๕


2  ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้การจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน (Point System) ครั้งที่ ๖


3  ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาษาเกาหลีและมีสิทธิเข้ารับการทดสอบทักษะการทำงาน (Poimt System) ครั้งที่ ๖


4  ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งแรงงานไทยไปสาธารณรัฐเกาหลีภายใต้ระบบการจ้างแรงงานต่างชาติ เรื่อง การรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๒๔ และรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครทดสอบภาษาเกาหลีกรณีพิเศษ (Special EPS-TOPIK) ครั้งที่ ๒๔


5  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกคนหางานเพื่อไปทำงานในประเทศอิสราเอลภายใต้โครงการ "ความร่วมมือ ไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน (Thailand-Israel Coopertion on the Placement of Workers : TIC)" ครั้งที่ ๑๔1  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน และ จัดหางานนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช


2  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 5 ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


3  สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง


4  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า (เมเจอร์ชินิเพล็กซ์ นนทบุรี) เชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1/2562" ในวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 ศูยบ์การค้าริเวอร์พลาซ่า (เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ นนทบุรี) ถนนพิบูลสงคราม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


5  สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561" เวลา 9.30 - 16.00 น. ณ ห้างสรรรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88ร้อยเอ็ดพลาซ่า ชั้น 41  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88วัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเจาะจง


2  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88น้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


3  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88น้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


4  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88น้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


5  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาการจัดทำประเภทมาตรฐานรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88 (รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88) โดยวิธีคัดเลือก
ศูนย์รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88สารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามรับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

รับโบนัสฟรี|สมัครสมาชิกW88การเข้าใช้ : 2360824 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558