Skip Navigation Links.
รับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดประชาสัมพันธ์
Collapse ดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้มดัชนีรวม / ดัชนีประจำแฟ้ม
Collapse รับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดตามมาตรา 7รับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดตามมาตรา 7
7(1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
7(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
7(3) สถานที่รับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดเพื่อขอรับรับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดรับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดสารหรือคำแนะนำในการรับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดกับหน่วยงานของรัฐ
7(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบาย หรือการตีความ
7(5)รับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดรับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
Collapse รับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดตามมาตรา 9รับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดตามมาตรา 9
9(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน
9(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา
9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ดำเนินการ
9(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีผลกระทบต่อเอกชน
9(5)สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
9(6)สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับ เอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ
9(7)มติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยรับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี
9(8)รับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดรับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
สัญญาอื่นๆ
Collapse การประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯการประเมินผลการให้บริการศูนย์ฯ

ศูนย์พระราชบัญญัติรับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดรับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดสารของราชการ กรมการจัดหางาน รับรางวัล "ศูนย์รับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดรับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดสารของราชการโดดเด่น" ประจำปี 2561


รับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดสารรับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด

1  ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารระดับต้น


2  วารสารจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561


3  วารสารจัดหางานจังหวัดปทุมธานี ประจำเดือนตุลาคม 2561
1  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง การรับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงานของกรมการจัดหางาน


2  ประกาศคณะอนุกรรมการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เพศชาย


3  ผลการเรียงลำดับรายชื่อผู้สมัคร กลุ่มที่ ๑๓ โดยวิธีการสุ่มเรียงด้วยระบบรับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด "โครงการความร่วมมือ ไทย - อิสราเอล เพื่อการจัดหางาน"


4  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงานปฏิบัติงาน และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งของกรมการจัดหางาน


5  ประกาศจังหวัดจันทบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแแหน่งนักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว)1  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดงานนัดพบแรงงาน และ จัดหางานนักเรียน นักศึกษาทำงานปิดภาคเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ศาลาประชาคมโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช อ.เมือง จ. นครศรีธรรมราช


2  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ขอเชิญร่วมงาน นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 2/2562 ระหว่างวันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 - 16.00 น. ณ บริเวณศูนย์อาหาร ชั้น 5 ศูนย์การค้าพันธ์ทิพย์พลาซ่า งามวงศ์วาน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


3  สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ขอเชิญร่วมงานวันนัดพบแรงงาน ในวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง


4  สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ ศูนย์การค้าริเวอร์พลาซ่า (เมเจอร์ชินิเพล็กซ์ นนทบุรี) เชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน ครั้งที่ 1/2562" ในวันที่ 14 - 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 - 16.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 ศูยบ์การค้าริเวอร์พลาซ่า (เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ นนทบุรี) ถนนพิบูลสงคราม อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี


5  สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ขอเชิญร่วมงาน "นัดพบแรงงาน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561" เวลา 9.30 - 16.00 น. ณ ห้างสรรรับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดร้อยเอ็ดพลาซ่า ชั้น 41  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน ๑ งาน หมายเลขทะเบียน ฮษ ๕๙๐ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


2  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องทำงาน จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


3  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายาง จำนวน ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


4  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงระบบบริการจัดหางานในประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับการให้บริการของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย และพัฒนาแพลตฟอร์มรองรับการใช้งานของบัตรดิจิทัลในรูปแบบ QR Code ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


5  ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๔ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)1  สรุปผลการดำเนินการจัดรับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 กรมการจัดหางาน


2  สรุปผลการดำเนินการจัดรับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 กรมการจัดหางาน


3  สรุปผลการดำเนินการจัดรับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 กรมการจัดหางาน


4  สรุปผลการดำเนินการจัดรับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 กรมการจัดหางาน


5  สรุปผลการดำเนินการจัดรับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2561 กรมการจัดหางาน

ศูนย์รับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดรับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดสารกรมการจัดหางาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 สอบถามรับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุด: 0-2248-4247 อีเมล์ : lib@doe.go.th

Copyright © 2018 Department of Employment. All rights reserved.

รับโบนัสฟรี | สมัครสมาชิกW88 | เกมที่กำลังฮิตตอนนี้ | เกมมือถือ | เกมออนไลน์ที่ดีที่สุดการเข้าใช้ : 2352119 ครั้ง นับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558